:

Dôležité zákonné informácie

Pre zlepšenie zdravotného stavu Vašich zamestnancov, ktorí sú ohrození určitými nepriaznivými pracovnými podmienkami, majú zamestnávatelia uloženú zákonnú povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov rekondičné pobyty (v zmysle § 11 zákona č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci).

Rekondičné pobyty sa poskytujú vybranému okruhu zamestnancov v záujme regenerácie pracovnej sily a prípadnému predchádzaniu vzniku chorôb z povolania, či iných poškodení zdravia v dôsledku nepriaznivých pracovných podmienok a nevhodného pracovného prostredia.

Pre účel poskytovania rekondičných pobytov sú vybranými povolaniami tie, ktoré spĺňajú zákonom stanovené kritéria tzv. sťažených pracovných podmienok a súčasne spĺňajú aj podmienky rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesného poškodenia zdravia.

Na základe návrhu zamestnávateľa vypracovaného v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou určí záväzným vyjadrením vybrané povolania podľa odseku 1 príslušný orgán štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva po dohode so zamestnávateľom a po prerokovaní so zástupcami zamestnancov vrátane zástupcov zamestnancov pre bezpečnosť.

Na rekondičných pobytoch sú povinní zúčastniť sa zamestnanci, ktorí vykonávajú vybrané povolania nepretržite po dobu najmenej päť rokov alebo ak tieto povolania vykonávajú za mimoriadne sťažených pracovných podmienok v kontrolovaných pásmach, po dobu najmenej štyroch rokov. Pri čom nepretržitým vykonávaním vybraného povolania je aj jeho prerušenie na menej ako osem týždňov.

  1. Na ďalšom rekondičnom pobyte uskutočnenom raz za tri roky, je povinný zúčastniť sa zamestnanec ak odpracoval v tomto období vo vybraných povolaniach, alebo v kontrolovaných pásmach (napr. v riziku ionizujúceho a rádioaktívneho žiarenia) minimálne 600 pracovných zmien a zamestnanec ktorý pracuje s vyhlásenými chemickými a biologickými karcinogénmi, ak v tomto prostredí odpracoval minimálne 400 pracovných zmien.
  2. Na ďalšom rekondičnom pobyte uskutočnenom raz za dva roky je povinný zúčastniť sa zamestnanec, ktorý pracuje pod zemou pri ťažbe nerastov, alebo pri razení tunelov a štôlní, ak odpracoval v tomto období vo vybraných povolaniach 275 pracovných zmien.