:

Informacja dla zainteresowanych

Informacje o wolnych miejscach pracy zamieszczamy na stronie internetowej profesia.sk. Kontaktowanie się z nami jest też możliwe za pośrednictwem

Na wolne miejsca pracy można się również zgłaszać przysyłając list motywacyjny i życiorys. Dokumenty te można przesłać na e-mail lub pocztą. Po doręczeniu listu motywacyjnego i życiorysu Dział Personalny dokona przeglądu i oceny zdolności i umiejętności kandydata na daną funkcję i ewentualnie zakwalifikuje do dalszego postępowania naboru. Z kandydatami, którzy spełniają warunki stawiane osobie na daną funkcję, skontaktujemy się i zaprosimy na spotkanie.

Nabór pracownika

Nabór pracownika może przebiegać w kilku etapach, podczas których kandydat bierze udział w osobistych spotkaniach. Proces oceny poszczególnych kandydatów zależy od liczby kandydatów, przy czym trwa nie dłużej niż 3 tygodnie. Wszyscy kandydaci biorący udział w procesie naboru zostaną poinformowani o jego wynikach.

List motywacyjny

List motywacyjny służy do zaprezentowania się kandydata obiegającego się o zatrudnienie na danym stanowisku. Należy w nim podać, dlaczego pragnie pracować na danym stanowisku, o które się ubiega, podkreślić konkretne i specyficzne umiejętności i zdolności, które spełniają lub przewyższają wymagania stawiane na danym stanowisku pracy.

Życiorys

Poprawnie napisany życiorys musi zawierać wszystkie najistotniejsze fakty dotyczące osoby obiegającej się o zatrudnienie na danym stanowisku. Powinien też zawierać informacje dotyczące wykształcenia, zaliczonych kursów i szkoleń, doświadczenia zawodowego wraz ze zwięzłym opisem wykonywanych czynności, posiadanych umiejętności i zdolności i innych korzyści oferowanych naszej spółce. W liście motywacyjnym lub życiorysie nie wolno zapomnieć o podaniu kontaktu telefonicznego.

Na zakończenie listu motywacyjnego albo życiorysu należy złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na zarządzanie, przetwarzanie i magazynowanie danych osobowych w bazie danych uzdrowiska: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., zgodnie z Ustawą nr 428/200 [słowackiego] Dz. U. o ochronie danych osobowych.