Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne Warunki Handlowe Słowackiego Uzdrowiska Cieplice Turczańskie, S.A.

z siedzibą przy ul. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, słowacki REGON: 31 642 322

wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Powiatowego Żylina

Dział: Sa, Wkładka numer : 327/L

numer telefonu i faksu: 043/4913380043/4922943

Art. 1  Postanowienia wstępne

 1. Spółka prawa handlowego Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. [Słowackie Uzdrowisko Cieplice Turczańskie, S.A.] z siedzibą przy ul. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, słowacki REGON: 31 642 322, spółka wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Powiatowego Žilina [Żylina], Dział: Sa, Wkładka numer: 327/L (nazywany dalej „SLK TT“), oferuje kompleksowe usługi uzdrowiskowe, wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem, usługami ambulatoryjnymi, zabiegami indywidualnymi i usługami uzupełniającymi.
 2. Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (nazywany dalej „OWH") regulują stosunki prawne, które zaistnieją między SLK TT a klientami (nazywanymi dalej „Stronami Umowy“) w ramach świadczenia usług przez SLK TT, tworząc przy tym podstawę prawną tychże stosunków. W poszczególnych przypadkach - stosunkach prawnych między SLK TT a klientami można od niniejszych OWH odstąpić i niektóre zagadnienia prawne rozwiązywać indywidualnie. Indywidualna regulacja może wypływać z umowy między SLK TT a klientem, z innego rodzaju porozumienia Stron Umowy, jak też z jednostronnego oświadczenia SLK TT. Obowiązuje zasada, że indywidualna regulacja, porządkująca stosunki prawne różniące się od OWH, ma pierwszeństwo przed regulacją zawartą w OWH.
 3. OWH regulują warunki świadczenia kompleksowych usług uzdrowiskowych, wraz z zakwaterowaniem, wyżywieniem, usługami ambulatoryjnymi, zabiegami indywidualnymi i usługami uzupełniającymi.

Art. 2  Powstanie prawnego stosunku umownego

1. Stosunek prawny powstaje między Stronami Umowy z reguły na podstawie:

2. Zamówienie klienta ze zobowiązaniem do zapłaty powinno zawierać w szczególności:

Art. 3  Warunki płatności

 1. Z chwilą potwierdzenia przez SLK TT zamówienia sporządzonego zgodnie z poprzednim Artykułem 2 punkt 2, na zamawiającym ciąży obowiązek zapłaty zaliczki w wysokości 100% ceny zamówienia na rachunek bankowy SLK TT najpóźniej w ciągu 21 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu albo najpóźniej w ciągu 21 dni przed dniem wykonania pierwszego zabiegu. W razie rezerwacji i potwierdzenia zamówienia pobytu w terminie krótszym niż 21 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu, należy za niego bezzwłocznie zapłacić i potwierdzenie zapłaty przesłać faksem albo e-mailem albo pocztą na adres SLK TT. W przypadku, gdy nie dojdzie do zapłacenia zaliczki w myśl powyższych warunków, to zamówienie zostanie anulowane w całym zakresie. W podobny sposób będzie się też postępować w razie niezapłacenia za zamówione i potwierdzone zamówienia na przewozy. W przypadku, kiedy klient zamówi usługę „przewóz” później niż zamówił i otrzymał potwierdzenie pobytu wraz z fakturą zaliczkową, to powinien zapłacić za przewóz w ciągu 3 dni przed potwierdzoną datą przewozu. W przeciwnym razie SLK TT ma prawo zrezygnować z takiego zamówienia bez żadnego zadośćuczynienia. Niezapłacenie za przewóz traktowane jest, jako istotne naruszenie umowy albo wzajemnego porozumienia, zaś SLK TT jednocześnie ma prawo do zadośćuczynienia z tytułu szkody. Poprzez uregulowanie faktury zamawiający - klient akceptuje w całym zakresie zamówione i potwierdzone przez SLK TT usługi.
 2. SLK TT jako świadczący usługi wydaje talony zniżkowe, z których klient może skorzystać przy zakupie poszczególnych usług. Talony zniżkowe można zakupić w punktach sprzedaży SLK TT albo zamówić je w Dziale Handlowym SLK TT. Ważność talonu zniżkowego podano na jego przedniej stronie. Klient ma prawo do korzystania z poszczególnych usług na podstawie talonu zniżkowego wyłącznie do czasu jego ważności. W przypadku, gdy klient z takich usług nie skorzysta, to traci prawo do korzystania ze świadczonej usługi, bez jakiegokolwiek zadośćuczynienia. Usługa wybrana z oferty SLK TT, podana w talonie zniżkowym, będzie świadczona klientowi - osobie, która przedłoży taki talon zniżkowy.. Termin świadczenia usług klient powinien zamówić – zarezerwować za pośrednictwem środków komunikacji podanych na stronie internetowej www.therme.sk w części „Kontakty“. Po potwierdzeniu rezerwacji przez SLK TT staje się ona obowiązującą.
 3. Klient realizuje zapłatę przelewem bankowym. Opłaty bankowe związane z wykonaniem zapłaty ponosi klient.
 4. Zakup uważa się za opłacony z chwilą wpłynięcia środków na konto SLK TT w banku podanym w umowie albo na fakturze albo w potwierdzeniu zamówienia. Braku płatności lub jej realizacja w sprzeczności z uzgodnionymi warunkami uważa się za istotne naruszenie umowy albo wzajemnego porozumienia.
 5. W razie istotnego naruszenia umowy przez klienta albo w razie nierzetelnego opłacenia zakupu lub  nie dokonania zapłaty w terminie podanym w umowie, na fakturze albo w potwierdzeniu zamówienia, SLK TT ma prawo do odstąpienia od umowy albo zrezygnowania z zamówienia. W podanych przypadkach SLK TT ma prawo do zadośćuczynienia z tytułu szkody.
 6. Nieodłączną częścią kwoty do zapłaty za pobyt jest tzw. „oplata uzdrowiskowa“ obejmująca zamówione noclegi przez daną osobę. Począwszy od dnia 24.10.2014 r. SLK TT obniżyło wysokość dotychczasowej opłaty z dawniejszych 1 €/ za osobę i nocleg do 0,05 €/ za osobę i nocleg (wraz z VAT). SLK TT zastrzega sobie prawo do udzielenia ewentualnej zniżki opłaty w indywidualnych uzasadnionych przypadkach. Opłata uzdrowiskowa nie jest ekwiwalentem tzw. „podatku z tytułu pobytu na rzecz miasta“. Powołując się na Ustawę nr 268/2014 [słowackiego] Dz. U., na mocy której zmianie i uzupełnieniu ulega Ustawa nr 582/2004 [słowackiego] Dz. U., począwszy od dnia 15.10.2014 r. SLK TT są zobowiązane pobierać z tytułu zakwaterowania opłatę na rzecz miasta. Jej aktualna wysokość zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Turčianske Teplice wynosi 1 €/ za osobę i nocleg.
 7. SLK TT  może zaoferować klientowi usługę „zapłaty na otwarty rachunek“ (nazywaną dalej „otwartym rachunkiem“). Usługa ta polega na zamawianiu dodatkowych zabiegów bezpośrednio na miejscu podczas pobytu i na konsumpcji napojów czy innego asortymentu w ośrodkach gastronomicznych SLK TT. Warunkiem świadczenia usługi „otwartego rachunku“ jest wcześniejsza autoryzacja – zablokowanie środków pieniężnych klienta na koncie odnoszącym się do danego typu karty płatniczej. Wcześniejszej autoryzacji dokonuje się za pośrednictwem terminalu i karty płatniczej klienta.  Poszczególne pozycje na „otwartym rachunku“ będą rozliczone za pomocą karty płatniczej i po zamknięciu autoryzacji.  W przypadku, kiedy klient posiadający „otwarty rachunek” z wcześniejszą autoryzacją nie korzystał z żadnej z powyżej podanych usług, to blokada środków pieniężnych zostanie anulowana najpóźniej w momencie wyjazdu. Obowiązkiem klienta jest skontrolowanie na miejscu anulowania blokady. SLK TT nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje, w której klient zakończy pobyt i nie zażąda anulowania blokady środków pieniężnych. SLK TT może klientowi otworzyć/zamknąć usługę „otwarty rachunek“ w każdej chwili podczas pobytu. Po ukończeniu/anulowaniu autoryzacji SLK TT nie ponosi odpowiedzialności za terminy dalszych transakcji banków i emitentów kat płatniczych, dotyczących prawa do dysponowania przez klienta jego środkami pieniężnymi.
 8. Postanowienia szczegółowe dotyczące uregulowania zapłaty ceny zakupu w przypadku umowy zawartej na odległość:
  Klient może zapłacić za pobyt oraz zamówione i potwierdzone usługi w formie przekazu płatniczego realizowanego w jego banku albo za pośrednictwem bankowości internetowej, na rzecz poniżej podanego rachunku:
  • Nazwa beneficienta: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a.s. Adres: ul. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice
  • Numer rachunku IBAN: SK8611110000001074130005
  • SWIFT/BIC/: UNCRSKBX
  • Nazwa banku: UniCredit Bank Slovakia a.s., ul. Krížna 50, Bratislava [Bratysława]
   Oprócz powyżej podanych sposobów, fakturę można uregulować, za pośrednictwem odnośnika, który klient otrzymuje razem z fakturą zaliczkową.

Art. 4  Zamawianie pobytu i zabiegów sprzedawanych bez ograniczeń

 1. Pobyt lub zabiegi sprzedawane bez ograniczeń klient może zamówić osobiście, telefonicznie, e-mailem, faksem albo za pośrednictwem poczty na adres SLK TT. Na podstawie i zgodnie ze swoimi wymaganiami klient sporządzi odpowiadające temu zmówieniu zobowiązanie do zapłaty według artykułu 2 punkt 2 niniejszych OWH. Po zapłaceniu całkowitej ceny pobytu SLK TT prześle klientowi na podany przez niego adres, ewentualnie na adres podany w e-mailu, w wiadomości faksowej, w liście albo w zamówieniu czy też w zamówieniu telefonicznym; kartę pobytu i zalecenia związane z pobytem. Podobnie po zapłaceniu całej ceny, w przypadku zamówienia zabiegów sprzedawanych bez ograniczeń, klient otrzyma legitymację uzdrowiskową z harmonogramem godzinowym zabiegów, pierwszego dnia po przybyciu na pobyt

Art. 5  Długość pobytu,  przyjazd i odjazd

 1. Zalecamy, aby klient spędził w SLK TT co najmniej 21 dni. Taki okres pobytu wynika z długotrwale sprawdzonych lekarskich badań i doświadczeń. Dla klientów zakładów ubezpieczenia zdrowotnego liczbę dni leczenia określa legislatywa - „Wykaz wskazań Republiki Słowackiej”. Pozostali klienci mają możliwość wyboru z oferty pobytów leczniczych.
 2.   W razie pozostałych usług - wellness i pobyty urlopowe długość pobytu zależy od życzenia klienta.
 3.   Dniem przybycia jest pierwszy dzień pobytu. Dniem opuszczenia jest dzień następny po dniu, w którym miał miejsce ostatni nocleg.
 4.   Przebycie: od godz. 12:00 Opuszczenie: do godz. 10:00

Art. 6 Przewozy

 1. SLK TT oferuje przewóz z lotniska lub innych miejsc w Słowacji również przewóz tam i z powrotem. Ceny wymienionych przewozów nie są ujęte w cenie pobytu i SLK TT zaoferują je klientowi po wzajemnym uzgodnieniu na wniosek dotyczący zamówienia tej usługi. Na podstawie i zgodnie ze swoimi wymaganiami klient sporządzi odpowiadające temu zmówienie ze zobowiązaniem do zapłaty według artykułu 2 punkt 2 niniejszych OWH.

Art. 7 Prawa i obowiązki klienta

 1. Klient ma prawo do:
  1. świadczenia mu usług w uzgodnionym zakresie oraz na podstawie wymaganych informacji dotyczących ceny, zawartości lub programu pobytu;
  2. rezygnacji z zamówionych usług, tzn. do odstąpienia od umowy z jednoczesną akceptacją warunków rezygnacji;
  3. pisemnego poinformowania o zmianie osoby uczestnika wraz z pozostałymi ustaleniami zawartymi w zamówieniu pobytu.
 2. Szczegółowe pouczenie klienta o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość:
  1. Prawo do odstąpienia od umowy.
   Klient ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni.
   Prawo do odstąpienia od umowy upłynie po 14 dniach od dnia zawarcia umowy.
   O skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy klient poinformuje SLK TT w swojej decyzji w formie jednoznacznego oświadczenia (np. Listem poleconym, faksem lub poprzez e-mail) przesłanymi na adres: Slovenské liecebné kúpele Turcianske Teplice, a.s., ul. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, numer faksu: +421-43-4922 943, adres e-mail rezervacie@therme.sk. NDo tego celu można zastosować „PRZYKŁADOWY FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY“, będący Załącznikiem nr 1 niniejszych OWH.
   W razie potrzeby „Przykładowy formularz odstąpienia od umowy” lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy można przesłać na adres elektroniczny: rezervacie@therme.sk. W razie skorzystania z tej możliwości SLK TT bezzwłocznie potwierdzi przyjęcie odstąpienia od umowy w sposób udokumentowany (np. e-mailem).
   Termin odstąpienia od umowy będzie dotrzymany, jeśli oświadczenie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy zostanie przesłane przed upływem terminu na odstąpienie od umowy.
  2. Skutki odstąpienia od umowy.
   Po odstąpieniu od umowy SLK TT zwróci wszystkie dotychczas zrealizowane płatności zapłacone w związku z zawarciem umowy, w szczególności cenę zakupu wraz z kosztami doręczenia usługi do klienta. Nie dotyczy to dodatkowych koszów, jeśli wybrano inny sposób doręczenia niż podane najtańsze oferowane przez nas sposoby doręczenia. Płatności będą zwrócone bezzwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nam oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany w ten sam sposób, z którego skorzystano podczas realizacji płatności, o ile jednoznacznie nie zażądano innego sposobu dokonania zwrotu, do tego bez naliczania jakichkolwiek dalszych opłat.
  3. Jeśli zgłoszono potrzebę świadczenia usług w okresie odstąpienia od umowy, należy SLK TT zwrócić koszty rzeczywiście zrealizowanego świadczenia usług do dnia, kiedy powiadomiono SLK TT o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 3. Klient jest zobowiązany do:

  1. postępowania w każdych okoliczności tak, aby swoim zachowaniem nie ograniczać ani nie zagrażać przebiegowi i realizacji pobytu oraz innych uczestników pobytu, w przeciwnym wypadku ponosi pełną odpowiedzialność za skutki;

  2. przestrzegania ustalonego programu pobytu;

  3. przestrzegania postanowień Regulaminu Pobytu, ostrzeżeń czy zaleceń wywieszonych w pomieszczeniach SLK TT, kierować się pouczeniami dotyczącymi przechowywania biżuterii, pieniędzy i innych cennych rzeczy;

  4. respektowania zaleceń i poleceń przesłanych przez SLK TT przy okazji potwierdzenia zamówienia;

  5. kierowania się materiałami informacyjnymi, które uściślają warunki pobytu v SLK TT;

  6. współdziałania z uzdrowiskiem niezbędnym do zagwarantowania usług i w sprawach dotyczących ewentualnych zmian, reklamacji lub zdarzeń ubezpieczeniowych;

  7. klienci, którym ma być świadczona opieka uzdrowiskowa albo zakupią zabiegi w wolnej sprzedaży, przed rozpoczęciem pobytu lub przyjmowania zakupionych zabiegów, muszą dokonać oceny swojego stanu zdrowia z uwzględnieniem warunków miejsca pobytu i zakupionych w wolnej sprzedaży zabiegów /przeciwwskazania/ i przy rozpoczęciu leczenia uzdrowiskowego są zobowiązani do odbycia wstępnego badania lekarskiego albo przynajmniej rzetelnie wypełnić Ankietę Zdrowotną;

  8. w razie odwołania zamówienia na pobyt, transfer lub zabieg w wolnej sprzedaży oznajmić ten fakt SLK TT i zaakceptować opłaty z tego tytułu płynące;

  9. osoby prawne są zobowiązane do rzetelnego i terminowego zapoznania uczestników pobytu lub osób które zakupiły zabiegi w wolnej sprzedaży, z brzmieniem OWH oraz do zagwarantowania, że podane z nich wypływające obowiązki będą rzetelnie przestrzegane przez uczestników;

  10. posługiwania się w miejscach zakwaterowania SLK TT i Spa&Aquaparku przedmiotami identyfikacyjnymi (legitymacje, karty, bransoletki itp.), które otrzymają na recepcji rozpoczynając pobyt lub zakupione w wolnej sprzedaży zabiegi. Przedmiotów identyfikacyjnych nie wolno użyczać ani nie wolno zmieniać zawartych w nich danych. Przy opuszczaniu pobytu klient powinien oddać na recepcji w stosownym Domu Uzdrowiskowym wszystkie przedmioty identyfikacyjne. W przypadku ewidentnego nadużycia przedmiotów identyfikacyjnych klient zobowiązuje się do zapłacenia opłaty w formie kary w wysokości 100 €/za każdy z przedmiotów identyfikacyjnych.

  11. legitymowania na recepcji się przy rozpoczęciu pobytu (na więcej niż jeden nocleg) dokumentem tożsamości (ważny dowód osobisty, paszport) w celu ewidencjonowania zakwaterowanych gości;

  12. obcokrajowiec powinien przedłożyć w SLK TT dalsze dokumenty dotyczące prawa do pobytu na terytorium Republiki Słowackiej, które wypływają ze stosownej obowiązującej legislatywy (Ustawa nr 48/2002 [słowackiego] Dz. U. w sprawie pobytu cudzoziemców w brzmieniu obowiązującym).