:

Výsledky hlasovania valného zhromaždenia

19. 12. 2016

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) konaného dňa 19. 12. 2016 (ďalej len „VZ“):

1. výsledky hlasovania VZ o voľbe orgánov VZ (2. bod programu rokovania VZ):

2. výsledky hlasovania VZ o odvolaní JUDr. Mikuláša Trstenského, CSc., z funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti a zároveň člena predstavenstva spoločnosti, ako aj voľbe nového člena predstavenstva spoločnosti a zároveň jeho určení do funkcie predsedu predstavenstva spoločnosti (3. bod programu rokovania VZ):

3. výsledky hlasovania VZ o odvolaní Ing. Dušana Haruštiaka z funkcie člena dozornej rady spoločnosti a voľbe nového člena dozornej rady spoločnosti (4. bod programu rokovania VZ):

Zverejnené dňa 17. 1. 2017

13. 10. 2016

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) konaného dňa 13. októbra 2016 (ďalej len „VZ“):

1. výsledky hlasovania VZ o voľbe orgánov VZ (2. bod programu rokovania VZ):

2. výsledky hlasovania VZ o zmene stanov spoločnosti (3. bod programu rokovania VZ):

3. výsledky hlasovania VZ o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015 (8. bod programu rokovania VZ):

4. výsledky hlasovania VZ o schválení návrhu predstavenstva spoločnosti na použitie zisku spoločnosti za rok 2015 (8. bod programu rokovania VZ):

5. výsledky hlasovania VZ o schválení audítora, ktorý vypracuje správu o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2016 a overí súlad výročnej správy spoločnosti za rok 2016 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2016 (9. bod programu rokovania VZ):

Zverejnené dňa 17. októbra 2016

10. 8. 2015

Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. (ďalej len „spoločnosť“) konaného dňa 10. augusta 2015 (ďalej len „VZ“):

1. výsledky hlasovania VZ o voľbe orgánov VZ (2. bod programu rokovania VZ):

2. výsledky hlasovania VZ o schválení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2014 (7. bod programu rokovania VZ):

3. výsledky hlasovania VZ o schválení návrhu predstavenstva spoločnosti na použitie zisku spoločnosti za rok 2014 (7. bod programu rokovania VZ):

4. výsledky hlasovania VZ o schválení audítora, ktorý vypracuje správu o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2015 a overí súlad výročnej správy spoločnosti za rok 2015 s riadnou individuálnou účtovnou závierkou spoločnosti za rok 2015 (8. bod programu rokovania VZ):

5. výsledky hlasovania VZ o voľbe člena dozornej rady spoločnosti (9. bod programu rokovania VZ):

Zverejnené dňa 11. augusta 2015