:

Podmienky pobytu Zdravý chrbát

Pobyt je určený pre poistencov VšZP vo veku viac ako 18 rokov za splnenia jednej z nasledujúcich podmienok:

 • opakujúce sa bolesti vyvolané funkčnými ochoreniami chrbtice, ktoré obmedzujú každodenné aktivity poistenca;
 • a poistenec sa v súvislosti s nimi v posledných dvoch rokoch liečil u všeobecného lekára pre dospelých alebo v ambulancii špecialistu

a zároveň

 • kúpele sú povinné overiť poistný vzťah poistenca k VŠZP;
 • poistenec sa nesmie nachádzať v zozname dlžníkov, ktorý vedie VŠZP podľa §25 ods. 1 písm. f) a 25a zákona č. 580/2004 Z. z.;
 • dĺžka pobytu je min. 10 nocí, pričom poistenec musí celý pobyt absolvovať v období do 30.6.2020, okrem obdobia 23.12.2020 – 6.1.2021;
 • nárok na príspevok vzniká poistencovi, ktorý splní podmienky programu, iba jedenkrát za rok

pričom

 • kúpele poskytnú poistencovi VšZP, ktorý spĺňa podmienky programu, zľavu vo výške 12 % na ubytovanie a stravu;
 • VšZP poskytne poistencovi VšZP príspevok vo výške 30 % (maximálne 8 €/ noc, tj. 80 €/ pobyt) z úhrady za zdravotnú starostlivosť v kúpeľoch;
 • poistenec VšZP môže pobyt absolvovať len vo vybraných kúpeľoch, ktoré majú zmluvu s VšZP a poskytujú pobyt Zdravý chrbát.
 • nárok na príspevok vo výške 30% od VŠZP sa nevzťahuje na pobyty schválené zdravotnými poisťovňami v indikáciách A a B.


Spoločný postup:

 • o zaradenie do programu Zdravý chrbát poistenec nemusí VšZP žiadať, ani vopred VšZP informovať;
 • pri splnení podmienok (vek 18 rokov a viac, opakujúce sa bolesti vyvolané funkčnými ochoreniami chrbtice, ktoré obmedzujú každodenné aktivity poistenca, v súvislosti s nimi sa v posledných dvoch rokoch liečil u všeobecného lekára pre dospelých alebo v ambulancii špecialistu, a nie je v zozname dlžníkov VšZP) si poistenec termín pobytu dohodne priamo s kúpeľmi;
 • po absolvovaní pobytu kúpele klientovi vystavia zdravotnú správu z pobytu, jej súčasťou bude aj potvrdenie o absolvovaní pobytu, ktoré klient doručí (osobne alebo poštou) na ktorékoľvek kontaktné miesto VšZP spolu s vyplnenou žiadosťou o úhradu príspevku, ktorá je dostupná na web stránke VšZP a originálom dokladu o zaplatení (napr. účtenka, faktúra, príjmový pokladničný doklad, výpis o úhrade bankovým prevodom a pod.);
 • VšZP po administratívnom spracovaní žiadosti následne pošle na účet alebo poštovou poukážkou na adresu, ktorú uvedie poistenec, príspevok vo výške 30 % z úhrady za zdravotnú starostlivosť v kúpeľoch, maximálne však 8 eur/noc;
 • o poskytnutie príspevku môže poistenec požiadať najneskôr do 3 mesiacov po absolvovaní liečebno-preventívneho pobytu Zdravý chrbát. Po uplynutí tejto lehoty nárok poistenca na poskytnutie príspevku zaniká.