:

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení

Základná škola pri zdravotníckom zariadení Turčianske Teplice je elokovaným pracoviskom Základnej školy s materskou školou pri zdravotníckom zariadení v Martine. Nachádza sa v liečebnom dome AQUA. Pre všetky deti, žiakov a mládež poskytujeme služby

v oblasti vzdelávacej

 • vzdelávanie všetkých školopovinných detí počas pobytu v Slovenských liečebných kúpeľoch Turčianske Teplice,
 • vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s prihliadnutím na ich individuálne schopnosti a zdravotný stav,
 • vzdelávanie špeciálnymi pedagógmi s dlhoročnou pedagogickou praxou,
 • plynulé pokračovanie vzdelávania v učive preberanom v kmeňovej škole,
 • projektové a blokové vyučovanie, prípravu na prijímacie skúšky a monitor,
 • bezplatný prístup na internet

v oblasti výchovnej     

 • činnosť v školskom klube detí prebieha v popoludňajších hodinách – bezplatne,
 • rozvíjame talent detí v oblasti výtvarnej, hudobnej, literárnej, dramatickej, pracovno-technickej,
 • žiaci sa pripravujú na vyučovanie spolu s vychovávateľkou,
 • využívame prvky arteterapie, aromaterapie, dramatototerapie, ergoterapie, terapie hrou,
 • organizujeme zábavné popoludnia, kvízy, súťaže (víťazi získajú zaujímavé ceny),
 • práce detí sú vystavované v liečebných domoch kúpeľov, čajovni Jasmínka

v oblasti záujmových aktivít

 • výtvarné i literárne práce detí prezentujeme v krajských a celoslovenských súťažiach,
 • organizujeme poznávacie vychádzky do kúpeľného parku, do prírody v blízkom okolí,
 • navštevujeme Galériu Mikuláša Galandu,
 • spoznávame krásy, zaujímavosti a históriu Turčianskych Teplíc,
 • voľnočasové aktivity venujeme športovým a zábavným hrám na miestnom ihrisku a v parku

Kontakt:

Základná škola s materskou školou pri zdravotníckom zariadení
Kollárova 2

036 01 Martin


IČO: 36134287, DIČ: 2021493342

e-mail: skola.prizz.mt@gmail.com

 

Elokované pracovisko: Kollárova 603, 039 01 Turčianske Teplice
e-mail: zsslktr@zoznam.sk, telefón: 043/491 33 05

Mgr. Renáta Šmáliková, riaditeľka školy- 043/420 31 77, 0917 679 670

PhDr. Magdaléna Francová, učiteľka školy

Mgr. Iveta Medveďová, učiteľka školy