Domov

Vernostný program

Vernostný program

Podmienky získania preukazu

Pravidlá a podmienky Vernostného programu Spa Medical Group

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné podmienky upravujú podmienky vernostného programu Spa Medical Group (ďalej len „Vernostný program“) prevádzkovaného spoločnosťou Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. (ďalej len „SLK TT“) SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, Slovenská republika.

 

2. Vznik, priebeh a ukončenie členstva vo Vernostnom programe Spa Medical Group

2.1. Členstvo vo Vernostnom programe je bezplatné a dobrovoľné.

2.2. Členom Vernostného programu sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa riadne, v súlade s týmito podmienkami zaregistruje. Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, sú z Vernostného programu vylúčené.

2.3. Registráciu do Vernostného programu je možné uskutočniť nasledovnými formami:

a) interaktívnou prihláškou (formulára) na stránkach therme.sk

b) osobne, vyplnením registračných údajov a svojím elektronickým podpisom na jednom z klientskych pracovísk v priestoroch prevádzkovateľa.

Potvrdením prihlášky dáva zákazník aj súhlas s podmienkami tohto Vernostného programu, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnej miere dodržiavať a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok stanovených v čl. 4 týchto podmienok. Údaje uvedené v prihláške je možné aktualizovať prostredníctvom kontaktov uvedených tu (link na „kontakt a pomoc“) alebo priamo po prihlásení do vernostného programu

2.4. Členstvo vzniká okamihom dokončenia registrácie do vernostného programu. O vzniku členstva bude zákazník informovaný spoločnosťou SLK TT emailom, ktorý uviedol pri registrácií.

2.5. Klient je oprávnený sa do Vernostného programu prihlásiť iba jedenkrát, v prípade snahy o opakovanú registráciu je spoločnosť SLK TT oprávnená prihlášku zákazníka odmietnuť.

2.6. Spoločnosť SLK TT si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu zákazníka v prípade, že pri predchádzajúcej registrácii porušil ustanovenia týchto podmienok alebo inak zneužíval členstvo k neoprávnenému prospechu na úkor spoločnosti SLK TT, alebo ďalších členov Vernostného programu.

2.7. Odmietnutie registrácie bude zákazníkovi oznámené e-mailom, na ním uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, že zákazník v prihláške e-mail neuviedol, nebude o tomto odmietnutí nijako informovaný.

2.8. Členstvo vo Vernostnom programe môže byť ukončené zo strany klienta na vlastnú žiadosť člena a to aj bez uvedenia dôvodu, písomným oznámením zaslaným na adresu Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice Slovenská republika. Emailom alebo telefonicky na uvedených kontaktoch (link na „kontakt a pomoc“). Člen Vernostného programu je po ukončení členstva povinný vrátiť členskú kartu.

2.10. Spoločnosť SLK TT si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť alebo pozastaviť členstvo z nasledovných dôvodov:

b) úmrtia člena

c) z dôvodu snahy o / alebo vytvorenia duplicitného prihlásenia

d) z dôvodu podstatného porušenia týchto podmienok zo strany člena, alebo z dôvodu podvodu alebo pokusu o podvod na spoločnos­ť SLK TT alebo inom členovi alebo osobe nakupujúcej produkty spoločnosti SLK TT.

 

3. Vernostný program Medical Spa Grop

3.1. zbieranie a pripisovanie bodov

 1. a) Klient zbiera body za zakúpenie a absolvovanie liečebného pobytu, procedúr, ako aj zakúpenie produktov na gastro-prevádzkach v rámci spoločnosti SLK TT. Základnou výpočtovou jednotkou v bonusovom programe je BOD, ktorý klient získava za každé minuté euro (zaokrúhlené na celé EURO smerom nadol). V rámci mimoriadnych akcií, môžu byť získané aj body, v dopredu oznámenom rozsahu. Klient nezískava body za úhradu: škôd spôsobených prevádzkovateľovi, úhradu zákonných a miestnych poplatkov a úhradu storno poplatkov.
 2. b) Momentom pripísania bodov na konto klienta sa berie: ukončenie liečebného pobytu, priama platba v hotovosti alebo kartou po preukázaní sa vernostnou kartou.
 3. c) Pre získanie bodov za priamu platbu kartou alebo v hotovosti, je potrebné sa preukázať obsluhe vernostnou kartou.
 4. e) Body nebudú pripisované za pobyty a služby rezervované a zaplatené prostredníctvom cestovných agentúr.

3.2. Prehľady výhod Vernostného programu

 1. a) Klient sa na základe získaného počtu bodov klasifikuje do jednotlivých úrovní vernostného programu

Základná úroveň: Pridelená na začiatku všetkým členom

Bronzová úroveň: Stav bodového konta 0-3999 bodov

Strieborná úroveň: Stav bodového konta 4000-5499 bodov

Zlatá úroveň: Stav bodového konta rovný alebo vyšší ako 5500 bodov

 1. b) Podľa úrovne v ktorej sa klient vo vernostnom programe nachádza mu prislúchajú paušálne výhody ktoré je možné si uplatniť počas návštevy liečebného pobytu a ubytovania v zariadeniach SLK TT iba pri pobytoch nad 7 prenocovaní ak nie je pri ponuke uvedené inak. Prehľad týchto výhod nájde každý klient po prihlásení do vernostného programu, pričom klient je povinný pri rezervácií nahlásiť záujem o čerpanie týchto výhod.
 2. c) Členom vernostného programu sú poskytované špeciálne akcie a zľavy, ktorých prehľad nájde po prihlásení do vernostného programu. Tieto zľavy sú poskytované za protihodnotu vyjadrenú v nazbieraných bodoch + doplatok v EUR podľa aktuálneho cenníka.
 3. d) Každý klient registrovaný vo vernostnom programe má nárok na 5% vernostnú zľavu z ceny pobytu a ďalších vybraných služieb doobjednaných pri rezervácii pobytu. Vernostnú zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami, pokiaľ nie je uvedené inak. Vernostná zľava sa poskytuje aj z: doplatkov za jednoposteľovú izbu, doplatku za neobsadené lôžko, doplatku za zmenu formy a rozsahu stravy, liečebných procedúr zakúpených nad rámec pobytu a doplatku za konkrétnu požiadavku na izbu.

3.3. Vernostná karta

 1. a) Klient má po zapojení sa do členstva vo Vernostnom programe prostredníctvom therme.sk nárok na Vernostnú kartu. Karta mu bude vystavená a osobne odovzdaná pri nasledujúcom pobyte, resp. osobnej návšteve klientskeho pracoviska prevádzkovateľa.
 2. b) V prípade záujmu klienta o zaslanie Vernostnej karty poštou na jeho korešpondenčnú adresu, je klient povinný túto adresu vyplniť po online prihlásení sa do Vernostného programu prostredníctvom stránky therme.sk . Následne kontaktuje spoločnosť SLK TT na kontakty uvedené vo Vernostnom programe so žiadosťou o zaslanie karty poštou.
 3. c) V prípade osobnej registrácie na jednom z klientskych pracovísk bude klientovi karta vydaná na počkanie. V prípade technických komplikácií znemožňujúcich vydanie Vernostne karty na počkanie, bude klientovi karta zaslaná poštou do 30 pracovných dní.
 4. d) V prípade straty alebo odcudzenia je klientovi poskytnutá náhradná karta 1x bezplatne. Každé ďalšie poskytnutie náhradnej karty je spoplatnené sumou 10,00 EUR
 5. g) Vernostná karta nemá obmedzenú dobu platnosti.

 

4. Všeobecné ustanovenia Vernostného programu Spa Medical Group

4.1. Spoločnosť SLK TT a členovia spolu komunikujú najmä nasledujúcimi prostriedkami, ktoré sú si rovnocenné: telefonicky hovor, e-mailová pošta, klasická pošta, internetové stránky www.therme.sk.

4.2. Spoločnosť SLK TT si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu pozastaviť činnosť Vernostného programu alebo jeho činnosť ukončiť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť SLK TT sa však zaväzuje o tomto pozastavení alebo ukončení činnosti Vernostného programu informovať zákazníkov a členov na webových stránkach www.therme.sk.

4.3. SLK TT si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. V podmienkach bude vždy označený dátum účinnosti zmeny. Podmienky sú štandardne uložené na www.therme.sk.

4.4. Tieto podmienky Vernostného programu sú platné od 1. 1. 2018 a v plnom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce pravidlá alebo podmienky Vernostného programu.