()

Vernostný program

Moje konto

Pravidlá a podmienky

Pravidlá a podmienky Vernostného programu Spa Medical Group

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné podmienky upravujú podmienky vernostného programu Spa Medical Group (ďalej len „Vernostný program“) prevádzkovaného spoločnosťou Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. (ďalej len „SLK TT“) SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice, Slovenská republika.

 

2.Vznik, priebeh a ukončenie členstva vo Vernostnom programe Spa Medical Group

2.1. Členstvo vo Vernostnom programe je bezplatné a dobrovoľné.

2.2. Členom Vernostného programu sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá sa riadne, v súlade s týmito podmienkami zaregistruje. Právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, sú z Vernostného programu vylúčené.

2.3. Registráciu do Vernostného programu je možné uskutočniť online registráciou na stránke www.therme.sk

Potvrdením prihlášky dáva zákazník aj súhlas s podmienkami tohto Vernostného programu, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich v plnej miere dodržiavať v rozsahu a za podmienok stanovených v čl. 3 týchto podmienok. Údaje uvedené v prihláške je možné aktualizovať prostredníctvom kontaktov uvedených tu (link na „kontakt a pomoc“) alebo priamo po prihlásení do vernostného programu.

2.4. Členstvo vzniká okamihom dokončenia registrácie do vernostného programu. O vzniku členstva bude zákazník informovaný spoločnosťou SLK TT emailom, ktorého adresu uviedol pri registrácií.

2.5. Klient je oprávnený sa do Vernostného programu registrovať iba jedenkrát, v prípade snahy o opakovanú registráciu je spoločnosť SLK TT oprávnená prihlášku zákazníka odmietnuť.

2.6. Spoločnosť SLK TT si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu zákazníka v prípade, že pri predchádzajúcej registrácii porušil ustanovenia týchto podmienok alebo inak zneužíval členstvo k neoprávnenému prospechu na úkor spoločnosti SLK TT, alebo ďalších členov Vernostného programu.

2.7. Odmietnutie registrácie bude zákazníkovi oznámené e-mailom, na ním uvedenú e-mailovú adresu. V prípade, že zákazník v prihláške e-mail neuviedol, nebude o tomto odmietnutí nijako informovaný.

2.8. Členstvo vo Vernostnom programe môže byť ukončené zo strany klienta na vlastnú žiadosť člena a to aj bez uvedenia dôvodu, písomným oznámením zaslaným na adresu Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. SNP 519, 039 12 Turčianske Teplice Slovenská republika. Emailom alebo telefonicky na uvedených kontaktoch (link na „kontakt a pomoc“). Člen Vernostného programu je po ukončení členstva povinný vrátiť členskú kartu.

2.10. Spoločnosť SLK TT si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť alebo pozastaviť členstvo z nasledovných dôvodov:

b) úmrtia člena

c) z dôvodu snahy o / alebo vytvorenia duplicitného prihlásenia

d) z dôvodu podstatného porušenia týchto podmienok zo strany člena, alebo z dôvodu podvodu alebo pokusu o podvod na spoločnos­ť SLK TT alebo inom členovi alebo osobe nakupujúcej produkty spoločnosti SLK TT.

 

3. Vernostný program Medical Spa GroUp

3.1. zbieranie a pripisovanie bodov

a) Klient zbiera body za zakúpenie produktov a služieb vo vybraných prevádzkach skupiny Medical Spa. Základnou výpočtovou jednotkou v bonusovom programe je BOD, ktorý klient získava za každé minuté euro (zaokrúhlené na celé EURO smerom nadol). V rámci mimoriadnych akcií, môžu byť získané aj body, v dopredu oznámenom rozsahu. Klient nezískava body za úhradu: škôd spôsobených prevádzkovateľovi, úhradu zákonných a miestnych poplatkov a úhradu storno poplatkov.

b) Momentom pripísania bodov na konto klienta sa berie: ukončenie liečebného pobytu, zakúpenie procedúry na balneo-prevádzke, zakúpenie tovarov vo vybraných gastro prevádzkach skupiny Medical Spa.

c) Pre získanie bodov za pobyt, za služby a produkty ktoré neboli zakúpené na otvorený účet v rámci pobytu, je potrebné sa obsluhe preukázať vernostnou kartou.

d) Body budú pripísané iba za pobyty a služby rezervované a hradené priamo klientom. Body nebudú pripisované za pobyty a služby rezervované a uhradené prostredníctvom cestovných agentúr, neziskových organizácií, sprostredkovateľských spoločností alebo zamestnávateľa.

3.2. Prehľady výhod Vernostného programu

a) Klient sa na základe získaného počtu bodov klasifikuje do jednotlivých úrovní vernostného programu

Základná úroveň: Pridelená na začiatku všetkým členom

Bronzová úroveň: Stav bodového konta 1000-3999 bodov

Strieborná úroveň: Stav bodového konta 4000-5499 bodov

Zlatá úroveň: Stav bodového konta rovný alebo vyšší ako 5500 bodov

b) Podľa úrovne v ktorej sa klient vo vernostnom programe nachádza mu prislúchajú paušálne výhody, ktoré je možné si uplatniť počas návštevy liečebného pobytu a ubytovania v zariadeniach liečebného domu Veľká Fatra iba pri pobytoch nad 7 prenocovaní, s výnimkou pobytov cez zdravotnú poisťovňu v indikačnej skupine A. Paušálne výhody môže využiť iba držiteľ karty. Prehľad týchto výhod nájde každý klient po prihlásení do vernostného programu, pričom klient je povinný pri rezervácií nahlásiť záujem o čerpanie týchto výhod.

c) Členom vernostného programu sú poskytované špeciálne akcie azľavy, ktorých prehľad nájde po prihlásení do vernostného programu. Tieto zľavy sú poskytované za protihodnotu vyjadrenú v nazbieraných bodoch + doplatok v EUR podľa aktuálneho cenníka.

d) Každý registrovaný klient nachádzajúci sa v Základnej alebo Bronzovej úrovni má nárok na 5% vernostnú zľavu z ceny pobytu a ďalších vybraných služieb doobjednaných pri rezervácii pobytu. Vernostnú zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami, pokiaľ nie je uvedené inak. Vernostná zľava sa poskytuje aj z: doplatkov za jednoposteľovú izbu, doplatku za neobsadené lôžko, doplatku za zmenu formy a rozsahu stravy, liečebných procedúr zakúpených nad rámec pobytu a doplatku za konkrétnu požiadavku na izbu. Priznanie zľavy sa vzťahuje výhradne na štandardné pultové pobyty pre samoplatcov a pre klientov zdravotných poisťovní v indikačnej skupine „B“ – doplatky.

e) Každý registrovaný klient nachádzajúci sa v Striebornej alebo Zlatej úrovni má nárok na 5% alebo 8% vernostnú zľavu z ceny pobytu a ďalších vybraných služieb doobjednaných pri rezervácii pobytu. Vernostnú zľavu nie je možné kombinovať s inými zľavami, pokiaľ nie je uvedené inak. Vernostná zľava sa poskytuje aj z: doplatkov za jednoposteľovú izbu, doplatku za neobsadené lôžko, doplatku za zmenu formy a rozsahu stravy, liečebných procedúr zakúpených nad rámec pobytu a doplatku za konkrétnu požiadavku na izbu. Priznanie zľavy 8% sa vzťahuje výhradne na štandardné pultové pobyty pre samoplatcov a pre klientov zdravotných poisťovní v indikačnej skupine „B“ – doplatky.

3.3. Čerpanie bodov

a) Výhody spomenuté v odstavci 3.2. b) si klient nárokuje pri rezervácií pobytu. Záujem využiť tieto benefity je povinný nahlásiť pri rezervácií pobytu.

b) Pre využitie zľavy za protihodnotu vyjadrenú v bodoch je klient povinný nahlásiť uplatnenie si takejto zľavy pred jej čerpaním.

c) Momentom odpočítania bodov v prípade nákupu zľavneného tovaru alebo služby za protihodnotu vyjadrenú v nazbieraných bodoch + doplatok v EUR podľa aktuálneho cenníka sa berie:

                uplatnenie zľavy pri vystavení zálohovej faktúry

                uplatnenie zľavy pri úrade tovaru alebo služby, pokiaľ úhrada nie je na zálohovú faktúru

d) V prípade nedostatku bodov na svojom konte v momente odpočítania bodov, je klient povinný doplatiť finančný rozdiel až do výšky ceny rovnakého nezľavneného tovaru alebo služby.

3.4. Exspirácia bodov

a) Body nazbierané v aktuálnom kalendárnom roku sú platné do konca nasledujúceho roka

4. Osobné údaje a ich ochrana

4.1 Pri spracúvaní osobných údajov Klientov sa spoločnosť SLK TT riadi Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi. Informácie o spracúvaní osobných údajov  sú uložené na www.therme.sk a tiež sú k dispozícii na klientských pracoviskách SLK TT.

4.2. Potvrdením prihlášky dáva Klient súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu a za podmienok stanovených v čl. 3 týchto podmienok a prehlasuje, že mu boli poskytnuté informácie o spracúvaní jeho osobných údajov, jeho právach a ich uplatňovaní.

 

5. Všeobecné ustanovenia Vernostného programu Spa Medical Group

5.1. Spoločnosť SLK TT a členovia spolu komunikujú najmä nasledujúcimi prostriedkami, ktoré sú si rovnocenné: telefonicky hovor, e-mailová pošta, klasická pošta, internetové stránky www.therme.sk.

5.2. Spoločnosť SLK TT si vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu pozastaviť činnosť Vernostného programu alebo jeho činnosť ukončiť a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť SLK TT sa však zaväzuje o tomto pozastavení alebo ukončení činnosti Vernostného programu informovať zákazníkov a členov na webových stránkach www.therme.sk.

5.3. SLK TT si vyhradzuje právo na zmenu týchto podmienok. V podmienkach bude vždy označený dátum účinnosti zmeny. Podmienky sú štandardne uložené na www.therme.sk.

5.4. Tieto podmienky Vernostného programu sú platné od 1.5.2019 a v plnom rozsahu nahrádzajú všetky predchádzajúce pravidlá alebo podmienky Vernostného programu.  

Posledná aktualizácia podmienok prebehla dňa: 1.5.2019.