()

Informácie o ochrane osobných údajov

 V týchto informáciách sa dozviete ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi, ako nás môžete kontaktovať, ak máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov a ďalšie dôležité informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Tieto informácie sa môžu občas meniť. Aktuálne informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov budú zverejnené na našich internetových stránkach www.therme.sk.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sa riadime Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a súvisiacimi predpismi.

 

Hlavný Prevádzkovateľ:

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 31 642 322, Email: data@therme.sk, Tel.: +421 43 4913 000 (ďalej len „my“)

 

Spoloční Prevádzkovatelia:

Niektoré účely spracúvania (ako sú  Rezervácie, Vernostný program, Komunikácia a pošta, Kariéra, Newslettre, Monitorovanie areálu, Zmluvní partneri) sme určili formou vzájomnej dohody v zmysle platných predpisov spoločne s nasledovnými Spoločnými prevádzkovateľmi:

KTT – INVEST, a.s., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 36 436 798

IMPERIAL – INVEST, a.s., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 35 934 221 

INCARE, s.r.o., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 45 360 154

 

Zodpovedná osoba:

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov prevádzkovateľa  Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. Vám odpovie na prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať emailom na adresu: dpo@dataprivacy.sk  alebo poštou na našu adresu.

 

Kontaktné údaje:

Prevádzkovatelia sa dohodli, že kontaktným miestom na uplatnenie Vašich práv budú

Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., SNP 519,Turčianske Teplice 039 12, IČO: 31 642 322, Email: data@therme.sk, Tel.: +421 43 4913 000.

Vaše práva však môžete uplatniť u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

 

V nasledujúcich informáciách sú špecifikované podmienky spracúvania osobných údajov podľa konkrétneho účelu spracúvania:

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  dátum narodenia, rodné číslo, podpis.

Zdravotné údaje: Údaje o predpísaných liekoch, Údaje potrebné k zisteniu anamnézy, Údaje o poučení v súlade s § 6 zákona č.  576/2004 Z. z.,  Údaje o chorobe, priebehu a výsledkoch vyšetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach súvisiacich so zdravotným stavom, Údaje o rozsahu poskytnutej liečebnej starostlivosti, Údaje o službách súvisiacich s poskytovaním liečebnej starostlivosti, Údaje o dočasnej práceneschopnosti, Epidemiologicky závažné skutočnosti, Číselný kód zdravotnej  poisťovne, Ďalšie údaje v zmysle zákona č. 153/2013 Z. z.  národnom zdravotníckom informačnom systéme.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných zákonov najmä Zákona č.  576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti  na tieto účely:

 • Poskytovanie liečebnej kúpeľnej starostlivosti
 • Vedenie zdravotnej dokumentácie
 • Poskytovanie ubytovania
 • Poskytovanie stravy
 • Pobyt sprievodcu prijímateľa liečebnej starostlivosti

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 20 rokov po poskytnutí liečebnej starostlivosti.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely poskytovania liečebnej starostlivosti je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vám nemôžeme poskytnúť liečebnú starostlivosť.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Zdravotné poisťovne, Národné centrum zdravotníckych informácií (http://www.nczisk.sk/Documents/ochrana_osobnych_udajov/informacia_dotknute_osoby_NCZI.pdf) a iné oprávnené subjekty v zmysle osobitných zákonov.

 

Sprostredkovatelia:

Spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  ČOP, dátum narodenia, miesto narodenia cudzincov, doba ubytovania, štátna príslušnosť cudzincov, účel pobytu cudzincov, číslo pasu cudzincov, číslo víza cudzincov, meno a priezvisko detí cudzincov, údaje o poskytnutom ubytovaní, EČV parkovaného motorového vozidla, údaje o stratách a nálezoch, podpis cudzincov.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe osobitných zákonov najmä Zákon 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky, zákon 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov na tieto účely:

 • Vedenie evidencie ubytovaných hostí
 • Vedenie domovej knihy
 • Evidencia parkovacích miest
 • Evidencia strát a nálezov
 • Sťažnosti a reklamácie
 • Knihy prianí a sťažností
 • Vedenie účtovnej evidencie
 • Čestné prehlásenia rodičov

 Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely poskytnutia ubytovacích služieb je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov Vás nemôžeme ubytovať.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Ministerstvo vnútra SR, Policajný zbor SR, Mesto Turčianske Teplice a iné oprávnené subjekty v zmysle osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia:

Spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Komu sú naše služby určené:

Rezervácie produktov a služieb sú určené osobám starším ako 18 rokov. Osoba mladšia  ako 18 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje a údaje o rezervácii: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty, údaje o rezervácii, IP adresa a prehliadač zariadenia z ktorého bola objednávka vytvorená, dátum a čas objednávky.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy a predzmluvných vzťahov na tieto účely:

 • Vedenie evidencie rezervácií ubytovania
 • Rezervácie procedúr a iných služieb
 • Spracovanie objednávok, darčekových poukážok a iných produktov
 • Vedenie účtovnej evidencie

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 12 mesiacov po prijatí rezervácie. Účtovné doklady sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely rezervácie a objednávok  je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme Vašu rezerváciu a objednávku vybaviť.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Sprostredkovatelia:

Spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Kto sa môže prihlásiť do Vernostného programu:

Do Vernostného programu sa môže prihlásiť osoba staršia ako 18 rokov.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje:  Meno, priezvisko, titul,  adresa,  telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty, vek, číslo vernostnej karty. 

Údaje o využívaní Vernostnej karty: Údaje o zakúpených službách a produktoch, údaje o počte nazbieraných bodov, údaje o poskytnutých zľavách.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Osobné údaje na účely účasti vo vernostnom programe spracúvame na základe vášho súhlasu na tieto účely:

Vernostný program: Osobné údaje spracúvame na účely poskytovania vernostných zliav a vedenia databázy členov vernostného programu. Osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, ktorý ste nám poskytli registráciou do vernostného programu. Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Marketing: Na základe Vašich očakávaní ako člena Vernostného programu Vám budeme zasielať newslettre a marketingové informácie.  Newslettre a marketingové informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre Vás obťažujúce. Spracúvanie na účely marketingu však vykonávame na základe našich oprávnených záujmov. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať počas celého obdobia členstva vo Vernostnom programe. Členstvo vo Vernostnom programe sa obnovuje každým využitím vernostnej karty. Vaše členstvo vo Vernostnom programe ukončíme, ak nepoužijete kartu na uplatnenie výhod viac ako 5 rokov. Po ukončení členstva vo Vernostnom programe zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu Vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely členstva vo Vernostnom programe je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete využívať výhody člena Vernostného programu.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvanie Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb
 • Poskytovatelia marketingových služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje:  Meno, priezvisko, titul, vek, pohlavie, údaje o pobyte, adresa elektronickej pošty.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Osobné údaje na účely Dotazníka spokojnosti spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. Ak budete u nás ubytovaní alebo využijete naše služby, zašleme Vám emailom  dotazník spokojnosti.  V prípade, ak dotazník vyplníte získame od Vás spätnú väzbu a získané údaje využijeme na:

 • Sledovanie spokojnosti zákazníkov
 • Identifikácie problémov v procesoch z dôvodu skvalitňovania poskytovaných služieb a reakcií na prípadné podnety

Máte právo kedykoľvek namietať proti zasielaniu dotazníkov. Odmietnuť zasielanie ďalších dotazníkov môžete aj priamo v emaile s dotazníkom, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje v Dotazníku spokojnosti budeme uchovávať 24 mesiacov od vyplnenia dotazníka.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely Dotazníka spokojnosti je dobrovoľné, a žiadnym spôsobom neovplyvní poskytovanie  našich služieb pre Vás.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvanie Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

 Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Komu sú naše služby určené:

Zasielanie newsletterov a iných marketingových informácií je určené osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia  ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, dátum narodenia, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, IP adresa a prehliadač zariadenia, dátum a čas prihlásenia sa k odberu noviniek, podpis.

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Zasielanie newslettrov a marketingových informácií. Newslettre a marketingové informácie budeme zasielať iba v rozsahu a intervaloch tak, aby neboli pre vás obťažujúce. Osobné údaje na účely marketingu spracúvame na základe vášho súhlasu resp. na základe našich oprávnených záujmov.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 10 rokov od dátumu prihlásenia sa na odber noviniek, od udelenia súhlasu resp. od posledného poskytnutia služby.  Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely zasielania newslettrov a marketingových informácií je dobrovoľné.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb
 • Poskytovatelia marketingových služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Kto sa môže zúčastniť súťaže:

Súťaže sú určené osobám starším ako 16 rokov. Osoba mladšia  ako 16 rokov musí požiadať o rodičovský súhlas s využívaním našich služieb.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje na odovzdanie výhry: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty, užívateľské meno na sociálnych sieťach (pri súťažiach na sociálnych sieťach), údaje o výhre.

Údaje na splnenie podmienok účasti v súťaži: Odpovede na súťažné otázky, prípadne iné osobné údaje nevyhnutné na splnenie účasti v súťaži

Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje:

Priebeh, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry: Osobné údaje na účely účasti v súťaži spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 12 mesiacov po ukončení súťaže. Účtovné doklady spojené s odovzdaním výhry musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely účasti v súťaži je dobrovoľné. V prípade neposkytnutia Vám nemôžeme odovzdať prípadnú výhru.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Osobné údaje výhercov súťaží môžu byť poskytnuté Daňovému úradu.

Sprostredkovatelia:

Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Zverejňovanie:

Osobné údaje výhercov súťaže v rozsahu meno, iniciálka priezviska, mesto/obec bydliska, fotografie ak boli podmienkou účasti v súťaži môžu byť zverejnené na našej webovej stránke alebo na sociálnych sieťach, ak bola súťaž realizovaná cez sociálne siete.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Kontaktné a profesijné údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a žiadosti o zamestnanie, údaje o vzdelaní, praxi a iných zručnostiach uchádzačov o zamestnanie.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Výberové konania: Osobné údaje na účely výberového konania spracúvame na základe Vašej žiadosti o prijatie do zamestnania (predzmluvné vzťahy).

Vedenie databázy uchádzačov: Ak pri odoslaní žiadosti o zamestnanie  nám poskytnete súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely zaradenia do databázy uchádzačov  zaradíme vás do našej databázy uchádzačov o prácu za účelom opakovaného kontaktovania. Osobné údaje na účely zaradenia do databázy uchádzačov spracúvame na základe vášho súhlasu.  Súhlas je dobrovoľný a môžete ho kedykoľvek odvolať.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu 6 mesiacov po ukončení výberového konania. Ak Vás neprizveme do výberového konania Vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidujeme.  Ak ste nám poskytli súhlas so zaradením do databázy uchádzačov budeme Vaše osobné údaje uchovávať 1 rok po roku v ktorom boli získané. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  Vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely výberového konania je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov vás nemôžeme prizvať do výberového konania. Poskytnutie osobných údajov na účely zaradenia do databázy uchádzačov je dobrovoľné.

S kým budú vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvanie vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, podpis, telefónne číslo, adresa  elektronickej pošty, údaje uvedené v prijatých a odoslaných dokumentoch. 

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účely vzájomného kontaktu  s Vami keď nás kontaktujete v akejkoľvek záležitosti rôznymi komunikačnými kanálmi (poštou, elektronickou poštou, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí). Osobné údaje na účel vzájomného kontaktu s vami spracúvame na základe Vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty spracúvame na základe osobitného zákona.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu vybavenia Vašej žiadosti. Evidenciu došlej a odoslanej pošty budeme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týka. Po ukončení doby uchovávania zabezpečíme bezodkladnú likvidáciu  Vašich osobných údajov.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely vzájomného kontaktu s Vami je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme s Vami komunikovať a reagovať na Vašu žiadosť.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvanie Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Obrazové záznamy:  Obrazové záznamy, na ktorých môžete byť identifikovateľný.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov na tieto účely:

Monitorovanie priestorov parkovísk pred našimi budovami Liečebný dom Veľká Fatra, Liečebný dom Aqua, Hotel Royal Palace, Aquapark,  vstupov do areálov, monitorovanie areálov a vyhradených vnútorných priestorov našich budov kamerovým systémom.

Monitorovanie vykonávame najmä z dôvodu ochrany nášho majetku, Vášho majetku a Vašej bezpečnosti.  Pri monitorovaní dbáme na to, aby sme v čo najmenšej miere narúšali Vaše súkromie.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Obrazový záznam z kamerového systému uchovávame 3 dní od jeho vyhotovenia.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

V prípade, ak nás navštívite, ste našim klientom alebo vstúpite  do monitorovaných priestorov budeme  obrazový záznam, na ktorom môžete byť identifikovateľný spracúvať.  

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Súdy a orgány činné v trestnom konaní

 

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a zmluvné údaje: Žiadosť o prijatie žiaka do duálneho vzdelávania, Učebná zmluva, Zmluva o duálnom vzdelávaní, meno, priezvisko, adresa,  dátum narodenia, telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty,  podpis, údaje o navštevovanej škole, študijný odbor, údaje o prospechu žiaka, miesto a forma výkonu praktického vyučovania, hmotné a finančné zabezpečenie žiaka, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty,  podpis zákonného zástupcu žiaka

Údaje o dochádzke a hodnotení:  Údaje o dochádzke, poskytovaní stravy, údaje o hodnotení, údaje o školeniach (BOZP, dodržiavania pracovného poriadku), údaje o prideľovaní OOP a ďalšie údaje nevyhnutné pre výkon praktického vyučovania

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy a osobitných zákonov, ktorými sú najmä Zákon č. 61/2015 o odbornom vzdelávaní, zákon, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, Vyhláška Ministerstva zdravotníctva  č. 585/2008 Z. z.  a súvisiace predpisy na tieto účely:

 • Poskytovanie odborného vzdelávania žiakov stredných škôl
 • Spracovanie a evidencia učebných zmlúv
 • Spracovanie a evidencia zmlúv o duálnom vzdelávaní
 • Spracovanie a evidencia zmlúv o poskytovaní odbornej praxe
 • Potvrdenia o odbornom vzdelávaní, hodnotenia
 • Evidencia dochádzky a poskytnutej stravy
 • Školenia BOZP a PO
 • Výberové konania

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Žiadosti neprijatých žiakov budeme uchovávať 6 mesiacov po ukončení výberového konania.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely odbornej praxe a duálneho vzdelávania je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžete u nás vykonávať odbornú prax,  resp. nemôžeme s Vami uzatvoriť učebnú zmluvu a poskytnúť Vám odborné vzdelávanie u nás.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Stredná škola, ktorú žiak navštevuje, Inšpektorát práce  a iné oprávnené subjekty v zmysle osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia:

Spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Zdroj Vašich osobných údajov:

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Zdroj, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje môže byť stredná škola, ktorú žiak navštevuje.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje: Meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty Ďalšie údaje nevyhnutné pre poskytnutie informácií

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov na tieto účely:

 • Skvalitňovanie služieb
 • Uplatňovanie našich nárokov

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Záznamy telefonických hovorov budeme uchovávať 3 mesiace od vyhotovenia záznamu.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely zaznamenávania hovorov je dobrovoľné. V prípade, ak si to neželáte môžete nás kontaktovať emailom, poštou alebo osobne.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Dovoľujeme si Vás  informovať o používaní súborov cookies a upriamiť Vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia svojho internetového prehliadača pre prípad, že Vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

Čo sú cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do Vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory Vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky internetový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú Váš počítač

Ako zmeniť a kontrolovať cookies

Nevyhnutné cookies nie je možné v našich systémoch vypnúť. Môžete ich však zakázať zmenou nastavenia prehliadača, čo však môže ovplyvniť fungovanie webovej stránky.

Ostatné cookies využívame len vtedy, ak nám pri návšteve našej webovej stránky poskytnete súhlas s ich ukladaním.

Nastavenie  cookies môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na „Cookies“v päte stránky  a následne spravovať vlastné nastavenie cookies. „

NASTAVENIE COOKIES

Nevyhnutne potrebné súbory cookie

Tieto súbory cookie sú potrebné na zabezpečenie funkčnosti internetovej stránky a nemožno ich v našich systémoch vypnúť. Zvyčajne sa nastavujú len ako reakcia na vami vykonané činnosti, ktoré predstavujú žiadosť súvisiacu so službami, ako je napríklad nastavenie preferencií ochrany osobných údajov, prihlasovanie alebo vypĺňanie formulárov. Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby blokoval alebo vás upozorňoval na takéto súbory cookie, v takom prípade však nemusia niektoré časti stránky fungovať.

Súbory cookies prvých strán

Názov

Poskytovateľ

Účel

Životnosť

cookie-control

therme.sk

Ukladá informácie o vašich preferenciách cookies

1 rok

SESS

therme.sk

Náhodný identifikátor návšetvníka potrebný pre korektné fungovanie serverovej časti webovej stránky. Neukladá žiadne osobné údaje.

dočasné

isLogged

therme.sk

Ukladá informáciu o tom, či je používateľ prihlásený do administračného rozhrania

dočasné

lightboxBanner

therme.sk

Ukladá informáciu o zobrazení vyskakovacieho bannera

10min

Súbory cookies súvisiace s funkčnosťou

Tieto súbory cookie zabezpečujú lepšiu funkčnosť a prispôsobenie obsahu, ako sú videá a živý chat. Môžeme ich nastaviť my alebo externí poskytovatelia, ktorých služby sme pridali na naše stránky. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, niektoré alebo všetky funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies tretích strán

Názov

Poskytovateľ

Účel

Životnosť

lctpref

app.livechatoo.com

Zabezpečenie funkčnosti služby chat.

1 mesiac

mailerlite:webform:shown

mailerlite.com

Uloženie informácie o zobrazení vyskakovacieho online formulára.

1 rok

Súbory cookie súvisiace s výkonom

Tieto súbory cookie nám umožňujú určiť počet návštev a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a vylepšovať výkon našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najviac a najmenej populárne, a vidieť, koľko návštevníkov sa na stránke pohybuje. Všetky informácie, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú súhrnné, a teda anonymné. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste našu stránku navštívili.

Súbory cookies tretích strán

Názov

Poskytovateľ

Účel

Životnosť

_gat

www.google.com

Používa sa na obmedzenie rýchleho opakovania požiadaviek.

1 minúta

_gid

www.google.com

Používa sa na rozlíšenie používateľov.

24 hodín

_ga

www.google.com

Používa sa na rozlíšenie používateľov.

2 roky

_gat_UA-*

www.google.com

Používa sa na obmedzenie množstva analytických požiadaviek.

1 minúta

_hjid

hotjar.com

Ukladá unikátne ID používateľa

1 rok

_hjSessionUser_*

hotjar.com

Používa sa na identifikáciu návštevníka stránky.

dočasné

_hjIncludedInPageviewSample

hotjar.com

Tento súbor cookie je nastavený tak, aby informoval Hotjar, či je daný používateľ zahrnutý do vzorkovania údajov definovaných limitom počtu zobrazení stránky vášho webu.

30 minút

_hjAbsoluteSessionInProgress

hotjar.com

Tento súbor cookie sa používa na zistenie prvej relácie zobrazenia stránky používateľa.

30 minút

_hjFirstSeen

hotjar.com

Používa sa na identifikáciu prvej relácie nového používateľa.

dočasné

_ym_d

yandex.com

Používa sa na uloženie prvej návštevy používateľa na stránke

1 rok

_ym_uid

yandex.com

Používa sa na identifikáciu návštevníka stránky.

1 rok

_ym_isad

yandex.com

Ukladá informáciu, či má používateľ zapnuté blokovanie reklám

2 dni

_ym_visorc

yandex.com

Ukladá unikátne ID používateľa

30 minút

_fbp

facebook.com

Používa sa na ukladanie a sledovanie návštev na webových stránkach.

3 mesiace

Reklamné a marketingové súbory cookie

Tieto súbory cookie nastavujú prostredníctvom našej stránky naši reklamný partneri. Tieto spoločnosti ich môžu používať na zostavenie profilu vašich záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Fungujú tak, že jedinečným spôsobom identifikujú váš prehliadač a zariadenie. Ak tieto súbory cookie nepovolíte, nebudete na iných internetových stránkach dostávať náš cieľový reklamný obsah.

Súbory cookies tretích strán

Názov

Poskytovateľ

Účel

Životnosť

_gcl_au

google.com

Používa sa na na ukladanie a sledovanie konverzií.

90 dní

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné údaje: Meno, priezvisko, titul,  adresa,  IČO, telefónne číslo a adresa  elektronickej pošty, podpis, pracovná pozícia resp. funkcia.

Transakčné údaje: Číslo bankového účtu, údaje o výške kontraktu/odmeny, údaje o platbách, údaje o pohľadávkach a záväzkoch.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účel plnenia zmluvy s Vami, rokovania o uzavretí zmluvy a na základe osobitných zákonov najmä zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov na účely plnenia zmluvy je povinné. V prípade neposkytnutia osobných údajov s Vami nemôžeme uzavrieť zmluvu.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov:

Daňový úrad, prípadne iní príjemcovia na základe osobitných zákonov.

Sprostredkovatelia:

Spracúvaním Vašich osobných údajov môžeme v niektorých prípadoch zveriť našim dodávateľom služieb, teda sprostredkovateľom, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov.

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Poskytovatelia IT služieb

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Fotografie a informácie: Fotografie, videozáznamy, ďalšie osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom pre prezentáciu spoločnosti, spoločné fotografie z podujatí.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účel prezentácie našej spoločnosti a informovania o dianí v našej spoločnosti. Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov. Vaše osobné údaje budeme využívať len v takej miere aby sme čo najmenej zasiahli do Vášho súkromia. Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely prezentácie spoločnosti a fotografovania.

V prípade že nás reprezentujete na základe zmluvy s nami, spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje budeme uchovávať 5 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Neposkytnutie osobných údajov nebude mať na Vás žiaden vplyv.
V prípade že nás reprezentujete na základe zmluvy s nami, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou povinnosťou.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú Vaše osobné údaje v našom mene len na základe zdokumentovaných zmluvných pokynov:
- Poskytovateľ webhostingu
- Externý fotograf a poskytovateľ grafického dizajnu
- Poskytovateľ tlače marketingových materiálov

Zverejňovanie:

Vaše osobné údaje môžu byť môžu byť zverejnené na našom webovom sídle, sociálnych sieťach, prípadne v iných marketingových materiáloch.

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné a kontaktné  údaje a údaje týkajúce sa oznámenia: Meno, priezvisko, adresa, adresa  elektronickej pošty, ďalšie nevyhnutné údaje pre riešenie oznámenia.

Údaje týkajúce sa ochrany oznamovateľov prípadne ich blízkych osôb: Meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, miesto výkonu práce, zamestnávateľ, označenie pracovnoprávneho úkonu, podpis

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zákonných povinností najmä  Zákona 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti na tieto účely:

 • Evidencia oznámení o protispoločenskej činnosti
 • Riešenie a spracúvanie oznámení o protispoločenskej činnosti
 • Ochrana oznamovateľov protispoločenskej činnosti
 • Evidencia súhlasov oznamovateľov s pracovnoprávnym úkonom voči nim
 • Žiadosti a evidencia súhlasov Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti s pracovnoprávnym úkonom voči oznamovateľom

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Vaše osobné údaje sme povinní uchovávať minimálne 3 roky od doručenia oznámenia.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. V prípade neposkytnutia osobných údajov nemôžeme na oznámenie reagovať a poskytnúť Vám ochranu v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Príjemcovia na základe osobitných zákonov: Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Súdy a orgány činné v trestnom konaní, Inšpektorát práce, Účastníci konania, Iné oprávnené subjekty

Vaše osobné údaje nebudú prenášané do tretích krajín.

Zdroj Vašich osobných údajov:

Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli priamo Vy. Zdroj, z ktorého pochádzajú Vaše osobné údaje môže byť Vaša blízka osoba. 

Z dôvodu zvyšovania povedomia o nás v online prostredí máme zriadené oficiálne firemné profily na sociálnych sieťach ako sú Facebook (Meta), Instagram, LinkedIn a YouTube.

Na našich webových stránkach máme integrované ikony a zásuvné moduly (plug-in) sociálnych sietí prostredníctvom ktorých môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov ako je IP adresa a ďalšie údaje, ktoré sa ukladajú vo Vašom zariadení (cookies).  Tieto informácie spracúvame na základe Vášho súhlasu, ak ste nám ho poskytli pri nastavení cookies.

Facebook (Meta) a Instagram

Spoloční prevádzkovatelia:

Za účelom sledovania štatistických údajov sme so spoločnosťou Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko spoločnými prevádzkovateľmi a spracúvame osobné údaje na základe spoločnej dohody (Dodatku prevádzkovateľa), ktorá je dostupná na  https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Svoje práva si môžete uplatniť u každého prevádzkovateľa a voči každému prevádzkovateľovi.

Nad spracúvaním osobných údajov, ktoré vykonávajú prevádzkovatelia sociálnych sietí nad rámec spoločnej dohody (vo vlastnom mene ako prevádzkovateľ) nemáme žiadnu kontrolu a Vaše práva si môžete uplatniť priamo voči prevádzkovateľom sociálnych sietí. Informácie o spracúvaní osobných údajov, Vašich právach a ich uplatňovaní spoločnosťou Facebook (Meta) nájdete na https://www.facebook.com/privacy/policy.

Osobné údaje ktoré spracúvame:

Identifikačné údaje: Meno, priezvisko, prezývka, fotografie, fanúšik fanpage, údaje o výhre v súťaži, komentáre, obsah správ adresovaných prevádzkovateľovi, IP adresa, typ prehliadača, operačný systém.

Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov, ktorými sú najmä:

 • Vytvorenie nášho oficiálneho profilu na príslušnej sociálnej sieti
 • Zvyšovanie povedomia o nás v online prostredí
 • Propagácia našich služieb
 • Komunikácia s Vami
 • Organizovanie súťaží prostredníctvom platformy sociálnych sietí
 • Sledovanie štatistík, užívateľských profilov a interakcií
 • Zobrazovanie personalizovaných reklám

V prípade že nás reprezentujete na základe zmluvy s nami,  spracúvame Vaše osobné údaje v súvislosti s plnením zmluvy s Vami.

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame:

Do podania námietky alebo odvolania súhlasu.

Ste povinný nám osobné údaje poskytnúť?

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. V prípade ak nás reprezentujete na základe zmluvy, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou.

S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?

Sprostredkovatelia:

Našimi sprostredkovateľmi sú:

 • Subjekty zabezpečujúce správu firemných profilov na sociálnych sieťach
 • Poskytovateľ platformy sociálnych sietí Facebook (Meta) a Instagram

Prenos osobných údajov do tretích krajín:

Vaše osobné údaje môžu byť prenášané do USA v rámci využívania platforiem sociálnych sietí Facebook (Meta) a Instagram. Osobné údaje budú prenášané na základe Štandardných zmluvných doložiek, Európskeho dodatku k prenosu osobných údajov Facebooku: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum a prijatých dodatočných záruk spoločnosťou Facebook (Meta): https://about.fb.com/news/2021/03/steps-we-take-to-transfer-data-securely/.

Ďalšie sociálne siete

Máme zriadené firemné profily na LinkedIn a YouTube.  Na účel správy profilov sme voči sociálnym sieťam v postavení osobitného prevádzkovateľa a sociálne siete (LinkedIn a YouTube) v postavení osobitného prevádzkovateľa. Vaše práva si môžete najúčinnejšie uplatniť priamo voči prevádzkovateľom sociálnych sietí.

Informácie o spracúvaní osobných údajov, Vašich právach a ich uplatňovaní spoločnosťou LinkedIn nájdete na https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Informácie o spracúvaní osobných údajov, Vašich právach a ich uplatňovaní spoločnosťou Google (YouTube) nájdete na https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Aké máte práva?

Právo na odvolanie súhlasu

V prípadoch, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, môžete súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu, alebo  elektronicky na emailovú adresu data@therme.sk. Odhlásiť sa zo zasielania marketingových informácií môžete aj priamo v emailovej marketingovej informácii, kde je vložená možnosť zastavenia ich zasielania. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Právo na prístup k Vašim osobným údajom

Máte právo na základe žiadosti získať od nás informácie aké osobné údaje o vás spracúvame a poskytnutie kópie Vašich osobných údajov. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov

Osobné údaje musia byť správne, aktuálne a pravdivé. Máte právo na základe žiadosti na opravu nesprávnych a na doplnenie neúplných Vašich osobných údajov.  Uplatnením tohto práva nám pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Okrem niektorých zákonných výnimiek máte tiež nasledovné práva:

Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil alebo sú osobné údaje spracúvané nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo na základe žiadosti o blokovanie Vašich osobných údajov.

Právo na prenos Vašich osobných údajov

Máte právo na základe žiadosti získať Vaše osobné údaje ktoré o vás spracúvame v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo požiadať o prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Práva tretích strán však týmto nemôžu byť obmedzené.

Právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov

Máte právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov. Uplatnenie práva namietať však nie je absolútne. Pri uplatnení práva namietať nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutnosť nášho oprávneného záujmu.

Spôsob uplatňovania práv

Vaše práva môžete uplatniť zaslaním písomnej žiadosti poštou na našu adresu, osobným odovzdaním písomnej žiadosti na jednom z našich klientských pracovísk  alebo elektronicky na emailovú adresu data@therme.sk

Na Vašu žiadosť týkajúcu sa spracúvania osobných údajov budeme odpovedať bez zbytočného odkladu v každom prípade do jedného mesiaca od jej doručenia. V osobitných prípadoch môže byť lehota predĺžená o ďalšie dva mesiace, ale v každom prípade vás budeme o dôvodoch predĺženia lehoty informovať do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Informácie sa poskytujú bezplatne. Ak by však Vaše žiadosti boli neprimerané alebo často sa opakujúce môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok za ich vybavenie.

Máte právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu (Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk), ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s týmito podmienkami, prípadne platnou legislatívou.

+421 434 913 000

Zavolajte nám

rezervacie@therme.sk

Napíšte nám