:

7 odporúčaní ako sa správať po skončení kúpeľnej liečby

Liečebný pobyt u indikovaných chronických ochorení v našich kúpeľoch prináša pri optimálne nastavenej dĺžke a intenzite liečby výrazne pozitívny efekt, v mnohých prípadoch úplné vyliečenie. Na mieste je teda otázka, ako sa správať po skončení kúpeľnej liečby a čo robiť, aby efekt kúpeľov pretrvával čo najdlhšie.

Optimálna dĺžka liečebného pobytu je individuálna, závisí od rozsahu ochorenia, od aktivity ochorenia a hlavne od aktuálneho zdravotného stavu pacienta. Pre efekt liečby týchto ochorení odporúčame dĺžku pobytu v trvaní dvoch až troch týždňov, ale môžem uviesť, že máme pacientov z radov samoplatcov, ktorí absolvujú i krátke týždňové pobyty, ktoré však pri závažnejšom postihnutí prinášajú len čiastočný efekt. Zdravotné poisťovne SR hradia u indikovaných pacientov pobyty v dĺžke 21 resp. 28 dní.

Kúpeľná liečba je výbornou cestou k prevencii a eliminácii niektorých chronických ochorení, ale bez ďalšieho dodržiavania zásad správnej životosprávy v domácom prostredí aj kúpeľná liečba nedosahuje dlhodobý efekt.

Dôležitú úlohu zohráva lekár, či už lekár v kúpeľoch, ktorý pacienta prepúšťa do domáceho prostredia, alebo ošetrujúci lekár v mieste bydliska. Cieľom kúpeľnej liečby okrem samotného liečenia je dať pacientovi aj informácie o zmene životosprávy.

Je dôležité zachovať aj v domácom prostredí niektoré zásadné pravidlá:

1. PITNÝ REŽIM

Pitný režim je dôležitý u všetkých vekových skupín, tzn. že denný príjem tekutín, najlepšie čistej stolovej pitnej vody by mal byť okolo 2-3 litrov. Preferovať by sa mala voda neochutená bez prísad CO2, pokiaľ ide o minerálne vody, aj tu je na mieste opatrnosť, časť z nich je totiž pri niektorých ochoreniach doslova nevhodných, preto denná dávka minerálnych vôd by nemala presahovať 0,5 litra. V čo najväčšej miere by sme mali eliminovať ochutené, hlavne sladené vody.

2. LIEKY

Každý pacient by mal aj v domácom prostredí pokračovať v užívaní liekov podľa odporúčania svojho lekára. Chybou býva niekedy neodôvodnené prerušenie užívania liekov po kúpeľnej liečbe bez konzultácie so svojím lekárom.

3. STRAVA

Vhodná vyvážená a pravidelná strava s rešpektovaním všetkých zásad a požiadaviek na obmedzenia niektorých surovín a jedál pri niektorých ochoreniach, všeobecne však platí zásada pravidelného príjmu potravy s obmedzením živočíšnej zložky, preferovať neobmedzené množstvo zeleniny a ovocia najlepšie v surovom stave, výrazne eliminovať tučné a múčne jedlá, takisto znížiť príjem cukrov, samozrejme na prvom mieste je tu rešpektovanie diétnych opatrení pri konkrétnych ochoreniach.

4. POHYB

Dostatok vhodného pohybu je jednou z najdôležitejších zložiek správnej životosprávy. Pohybová aktivita zohráva dôležitú úlohu v prevencii civilizačných ochorení, medzi ktoré väčšina chronických a najčastejšie sa vyskytujúcich ochorení nesporne patrí. Pohybová aktivita musí byť dostatočná, ale nesmie byť ani neúmerne vysoká, vždy ju treba prispôsobiť aktuálnemu zdravotnému stavu, zdôrazňujem nie veku, vek nie je limitujúcim faktorom pohybu, limitujúcim je zdravotný stav. Preto prechádzky na čerstvom vzduchu, chôdza a dnes veľmi preferovaná severská chôdza by sa mali stať dennou súčasťou života hlavne seniorov, u mladších samozrejme aj primerané a zdravé športovanie. Nedostatok pohybu je doslovným zabijakom civilizácie, kedy spolu so zlou stravou prináša stres, obezitu, ochorenia srdca, ciev, cukrovku, vysoký tlak, poškodenia pohybového aparátu a ešte mnoho iných.

5. HMOTNOSŤ

Eliminácia telesnej nadváhy.

6. BEZ NÁVYKU

Dôsledná eliminácia všetkých návykových látok, ako je to u fajčenia, alkoholu, drog, ale dnes aj eliminácia niektorých činností, ktoré sa už návykovými stali a teda tiež ohrozujú zdravý život človeka.

7. STRES

Znižovanie negatívneho stresu, pobyt na čerstvom vzduchu, prechádzky, dostatok spánku a odpočinku, rozumné rozvrhnutie činností počas dňa, vôbec rozumné a zmysluplné naplnenie voľného času, príjemné prostredie.

Kúpeľná liečba je návodom a cestou k zmene ku zdravému životu a dlhovekosti.

Autor: MUDr. Marián Markech, MPH – riaditeľ úseku liečebnej starostlivosti Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s..